Gmina położona jest w obrębie makroregionu Pojezierze Wielkopolskie i mezoregionu Pojezierze Kujawskie. Ukształtowanie terenu jest monotonne. Najbardziej urozmaiconym jego elementem są doliny rzek Zgłowiączka i Lubieniec. Wzdłuż doliny rzeki Zgłowiączki oraz w dolnym odcinku rzeki Lubieniec występują terasy kemowe, których wysokość dochodzi do kilku metrów.
Największą powierzchnię zajmuje wysoczyzna morenowa płaska wznosząca się do wysokości 90 – 100 m n.p.m. Urozmaicona jest ona pagórkami zwydmionych piasków i lekkimi falistościami. Budują ją gliny zwałowe fazy poznańskiej zlodowacenia północnopolskiego. Formy pochodzenia wodnolodowcowego tworzą rynny wykorzystywane przez rzeki Zgłowiączkę i Sarnówkę. Równina wodnolodowcowa występuje w zachodniej części gminy, w okolicach Agnieszkowa, Annowa i Bodzanowa. Do form pochodzenia rzecznego należą dna dolin rzek oraz ich terasy zalewowe.
Wody powierzchniowe zajmują powierzchnię 114 ha i w przeważającej części stanowi je rzeka Zgłowiączka. Gmina położona jest w dorzeczu Wisły przepływającej w odległości 23 km na północny wschód. Rzeka Zgłowiączka będąca lewobrzeżnym dopływem Wisły, wraz ze swymi dopływami, rzekami Kocieniec, Lubieniec i Dunaj, odwadnia teren gminy. Sieć hydrograficzną uzupełniają liczne „oczka” wodne oraz drobne zagłębienia bezodpływowe. Zasilanie rzeki Zgłowiączki ma charakter śnieżno – deszczowy, a jej zlewnię stanowią obszary użytkowane rolniczo, tereny zurbanizowane oraz kompleksy leśne.

metryczka


Wytworzył: admin (19 maja 2005)
Opublikował: Piotr Wasielewski (19 maja 2005, 15:11:19)

Ostatnia zmiana: Piotr Wasielewski (19 maja 2005, 15:31:57)
Zmieniono: poprawki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 19294