2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Zarządzenie Nr 1/2006

w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy i Miasta w Lubrańcu.
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. )

Burmistrz Gminy i Miasta
zarządza, co następuje:
 
§  1
 
W wykazie jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Lubraniec stanowiącym załącznik Nr 6 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Lubrańcu wprowadza się następujące zmiany :
pkt. 6 otrzymuje brzmienie : „ Zespół Szkół w Kłobi , w skład, którego wchodzą :
a) Oddział Przedszkolny przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kłobi,
b) Publiczna Szkoła Podstawowa w Kłobi,
c) Publiczne Gimnazjum w Kłobi ”..
 
§  2
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
 
§  3
 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
 
                                                                                    B U R M I S T R Z
                                                                              Gminy i Miasta Lubraniec
 
                                                                            mgr inż. Krzysztof Wrzesiński


 

metryczka


Wytworzył: Wojciech Przybysz (10 sierpnia 2006)
Opublikował: Piotr Wasielewski (10 sierpnia 2006, 08:31:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1609