2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Zarządzenie Nr 3/2006

Zarządzenie Nr 3/2006
Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec
z dnia 26 stycznia 2006 roku
 
 
w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2006 rok  
 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) w  związku z § 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 roku w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych ( Dz. U. Nr 210, poz. 1745 )
 
 
 
zarządzam, co następuje:
 
§  1
 
Przyjmuje się roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2006 rok stanowiący załącznik nr 1 niniejszego zarządzenia.
 
§  2
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec.
 
§  3
 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 
 
                                                                                    Burmistrz Gminy i Miasta
                                                                                            L u b r a n i e c
 
                                                                                  mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

metryczka


Wytworzył: Wojciech Przybysz (10 sierpnia 2006)
Opublikował: Piotr Wasielewski (10 sierpnia 2006, 09:14:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1367