2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Zarządzenie Nr 4/2006

Zarządzenie Nr 4/2006
Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec
z dnia 30 stycznia 2006 roku
 
 
w sprawie uprzątnięcia zalegającego śniegu z dachów obiektów przez administratora danego budynku
 
I. Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec na podstawie: 
 art. 30 ust. 1 pkt. 4 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) w oparciu o przepisy rozdziału VI ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane ( tk. Dz. U. Z 2003 r. Nr 207, poz. 216 z późn. zm. )
 
mając na względzie bezpieczeństwo obiektów budowlanych oraz osób w nich przebywających
zarządzam:
 
§  1
 
Pilne podjęcie działań, zmierzających do skontrolowania grubości warstwy śniegu zalegającego na dachach obiektów, będących w administrowaniu Zakładu Usług Komunalnych w Lubrańcu, Zespołu Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół i Przedszkola Samorządowego Gminy i Miasta w Lubrańcu, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy i Miasta w Lubrańcu.
 
§  2
 
W przypadku stwierdzenia zagrożenia, wynikającego ze zbyt dużej warstwy zalegającego śniegu, polecam natychmiastowe podjęcie wszelkich działań, w celu jego wyeliminowania.
 
§  3
 
Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość wykorzystania w tych działaniach jednostek ochrony przeciwpożarowej.
 
§  4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 stycznia 2006 r.
 
 
                                                                                         B U R M I S T R Z
                                                                                           Gminy i Miasta
                                                                                  
 
                                                                                  mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

metryczka


Wytworzył: Wojciech Przybysz (10 sierpnia 2006)
Opublikował: Piotr Wasielewski (10 sierpnia 2006, 09:18:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1630