2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

ZARZĄDZENIE nr 6/2006

ZARZĄDZENIE  nr  6/2006
Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec
z dnia 6 lutego 2006 roku
 
w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne
                 i dodatkowe pomieszczenia gospodarcze
 
 
          Na podstawie art. 7 ust.1,  oraz art. 8 ust. 1  ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku  o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego   (  tekst jednolity Dz. U.  nr 31, poz. 266 z 2005 r. ) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XXXV/244/2002 z dnia 11 lutego 2002 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego  nr 67 poz. 1384)
                                                                           
z a r z ą d z a m
 
§ 1
 1. Stawki czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu
          mieszkalnego zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2.Stawki  czynszu regulowanego podwyższa się o 5% za każde urządzenie
   w które jest wyposażony budynek mieszkalny (c.o. - 5%, ciepła woda – 5%,
   woda bieżąca - 5%, kanalizacja - 5%)
3.Stawkę czynszu regulowanego w lokalach mieszkalnych ze ślepą
    kuchnią obniża się o 5%.
4.Ustala się stawkę czynszu za dodatkowe pomieszczenie gospodarcze
    w kwocie 0,60 zł. za 1m2
 
§ 2
 
Traci moc Zarządzenie nr 9/2005 z dnia 9 marca 2005 r.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 
 
 
                                                                                 B U R M I S T R Z
                                                                                    Gminy i Miasta
 
                                                                        mgr inż. Krzysztof Wrzesiński
 
 
Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 6/2006 z dnia 6 lutego 2006 r (70kB) pdf

 

metryczka


Wytworzył: Wojciech Przybysz (10 sierpnia 2006)
Opublikował: Piotr Wasielewski (10 sierpnia 2006, 09:24:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2187