2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Zarządzenie Nr 15/2006

Zarządzenie Nr 15/2006
BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBRANIEC
z dnia 13 lutego 2006 r.
 
 
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu rozpatrzenia ofert na realizację zadania publicznego Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
 
 
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami ) 
 
 
               Zarządzam 
 
              §  1
 
Powołać komisję celem przeprowadzenia postępowania konkursowego na realizację zadania publicznego Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w niżej wymienionym składzie:

       1. mgr Jerzy Pawłowski       - Przewodniczący

                         2.mgr Marcin Czarniak       - Zastępca Przewodniczącego  

 3.Agnieszka Skalska              - Sekretarz

4.Ewa Janicka                        - Członek


 
§  2      
 
Protokół z wynikami konkursu przedłożyć Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubraniec po zakończeniu postępowania.
 
§  3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
                                                                                    B U R M I S T R Z
                                                                                         Gminy i Miasta   
 
                                                                            mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

metryczka


Wytworzył: Wojciech Przybysz (10 sierpnia 2006)
Opublikował: Piotr Wasielewski (10 sierpnia 2006, 11:42:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1627