2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

ZARZADZENIE NR 19/2006 BURMISTRZA GMINY I MIASTA W LUBRAŃCU z dnia 20 marca 2006 roku w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy i miasta za 2005 r.

  Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2005 r., Dz. U. Nr 249, poz. 2104), art. 30 ust. 1 i art.42 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 13 pkt 2 i 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 z 2000 r. z późn. zm.)


Burmistrz Gminy i Miasta
zarządza, co następuje:
§ 1
Realizując Uchwałę Nr XXV/191/2004 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2005 rok, Burmistrz Gminy i Miasta przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy i miasta za 2005 rok zrealizowane w niżej podanych wysokościach:DOCHODY BUDŻETOWE – plan 15.794.924 zł., wykonanie 16.300.571 zł. (zgodnie z załącznikiem nr 1 do sprawozdania).
w tym:
a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami:
- plan 2.255.593 zł. - wykonanie 2.205.570 zł.
b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:
- plan 90.000 zł. - wykonanie 113.816 zł.
c) subwencja ogólna:
- plan 8.301.509 zł. - wykonanie 8.301.509 zł.
z tego:
część oświatowa - plan 5.759.190 zł. - wykonanie 5.759.190 zł.
część wyrównawcza - plan 2.542.319 zł. - wykonanie 2.542.319 zł.


WYDATKI BUDŻETOWE - plan 18.263.913 zł, wykonanie 17.181.740 zł. (zgodnie z załącznikiem nr 2 do sprawozdania).
w tym:

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami:
- plan 2.255.593 zł. - wykonanie 2.205.570 zł.
b) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych:
- plan 90.000 zł. - wykonanie 81.098 zł.
W wydatkach budżetowych wyodrębnia się:
1. Wydatki bieżące - plan 15.180.455 zł. - wykonanie 14.536.629 zł.
w tym na:
a) wynagrodzenia osobowe plan – 5.844.189 zł., wykonanie - 5.800.089 zł.
b) pochodne od wynagrodzeń plan – 1.300.577 zł., wykonanie - 1.265.157 zł.
c) na obsługę długu plan – 267.000 zł., wykonanie - 151.133 zł.
d) z tytułu poręczeń plan – 68.650 zł., wykonanie - 0
c) przekazane dotacje plan – 653.341 zł., wykonanie - 638.420 zł.
dla:

Instytucji kultury 301.665 zł.

Zakładu Budżetowego 117.555 zł.

Klubu Abstynenta “NADZIEJA”(stowarzyszenie) 38.000 zł.

dla OSP 115.200 zł.

dla MGKS(podmioty nie zaliczane do sektora finansów 64.000 zł.
publicznych na cele publiczne związane z realizacją
zadania)

dla UM Włocławek 2.000 zł.

2. Wydatki majątkowe - plan 3.012.458 zł., - wykonanie 2.645.111 zł.
3. Rezerwa budżetowa: - plan 71.000 zł.
III. WYNIK FINANSOWY
Ustalony Uchwałą RM deficyt w kwocie 2.468.989 zł. wykonany 2.354.323 zł.


IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
Przychody plan 3.132.989 zł. wykonanie 3.018.323 zł.
Rozchody plan 664.000 zł. wykonanie 664.000 zł.

V. ZAKŁAD BUDŻETOWY - Zakład Usług Komunalnych
Przychody plan 2.298.395 zł. wykonanie 2.253.938 zł.
Rozchody plan 2.298.395 zł. wykonanie 2.106.076 zł.


VI. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przychody plan 10.000 zł. wykonanie 37.194 zł.
Rozchody plan 33.949 zł. wykonanie 4.014 zł.


§ 2
Burmistrz Gminy i Miasta w ramach swoich obowiązków zobowiązał się do:
1. Poinformowania mieszkańców gminy o wykorzystaniu środków budżetowych
poprzez ogłoszenie niniejszego zarządzenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy
i Miasta.
2. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2005 rok Radzie Miejskiej
w Lubrańcu.
3. Przesłanie Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku
sprawozdania z wykonania budżetu gminy i miasta za 2005 rok.


§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


                                                             B U R M I S T R Z
                                                            Gminy i Miasta

                                                             mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

Załącznik nr 1 (138kB) pdf

Załącznik nr 2 (156kB) pdf

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy i Miasta Lubraniec za rok 2005. (405kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wojciech Przybysz (10 sierpnia 2006)
Opublikował: Piotr Wasielewski (10 sierpnia 2006, 14:33:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2548