2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Zarządzenie Nr 20/2006 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBRANIEC z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności pożytku publicznego oraz ustalenia regulaminu otwartego konkursu


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. Z 2003 roku Nr 96 poz. 873 z późn. zm. ) oraz uchwały Nr XXXV/251/2005 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 listopada 2005 roku 
 
                                                      Zarządzam 
 
                                                           §  1
 
Przystępuje się do ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie Upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Treść ogłoszenia stanowi Załącznik nr 1.pdf (93kB) pdf do zarządzenia.
 
                                                          §  2      
 
Ustalam regulamin otwartego konkursu ofert, który stanowi Załącznik nr 2.pdf (89kB) pdf do zarządzenia.
 
                                                          §  3
 
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
 
                                                          §  4
 
Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
                                                                                    B U R M I S T R Z
                                                                                       Gminy i Miasta   
 
                                                                            mgr inż. Krzysztof Wrzesiński
 

metryczka


Wytworzył: Wojciech Przybysz (10 sierpnia 2006)
Opublikował: Piotr Wasielewski (10 sierpnia 2006, 15:08:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1836