2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Zarządzenie Nr 29/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 12 kwietnia 2006 roku w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomoś

Na podstawie: art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 roku
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 roku Nr 236 poz. 2008) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
 
                                        zarządzam, co następuje:
 
                                                             § 1
Określa się wymagania, jakie musi spełnić przedsiębiorca ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych transportu nieczystości ciekłych, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
                                                             § 2
Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu
Rozwoju i Inwestycji Urzędu Gminy i Miasta w Lubrańcu.
 
                                                             § 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do
publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jego treści na stronie
internetowej tutejszego urzędu oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń.
 
 
                                                                               Burmistrz Gminy i Miasta
                                                                                        Lubraniec
 
                                                                            mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

 


 
Załącznik do Zarządzenia Nr 29/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 13 kwietnia 2006 roku
 
Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości oraz o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie
zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy i Miasta Lubraniec
 
Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie
na terenie gminy i miasta Lubraniec działalności w zakresie:
- odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
- opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych powinien spełniać następujące wymagania gwarantujące kompleksową obsługę w przedmiotowym zakresie:
1. Posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą we właściwym urzędzie gminy lub Krajowym Rejestrze Sądowym,
2. Posiadać tytuł prawny do dysponowania pojazdami samochodowymi,
którymi będzie wykonywał transport odbieranych od właścicieli
nieruchomości odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych,
3. Posiadać tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na której
położona jest baza transportowa, spełniająca wymagania przepisów
budowlanych, sanitarnych i ochrony środowiska oraz dopuszczona do
użytkowania na podstawie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu,
4. Posiadać wyposażenie, środki techniczne, środki transportowe sprawne
technicznie posiadające aktualne badania techniczne i świadectwa
dopuszczenia do ruchu - odpowiednie do zakresu planowanej działalności,
w szczególności:
a) służące do gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych:
_ samochód bezpylny do wywozu zmieszanych odpadów komunalnych,
_ samochód typu „hakowiec” do opróżniania kontenerów typu KP-7
(w przypadku zadeklarowania wywozu odpadów z tego typu pojemników),
_ samochód przystosowany do odbioru od właścicieli nieruchomości
selektywnie zebranych odpadów w sposób gwarantujący nie powodowania ich zmieszania z odpadami innego rodzaju,
_ samochód skrzyniowy wyposażony w żuraw do opróżniania pojemników
typu „dzwon” (w przypadku zadeklarowania wywozu odpadów z tego typu
pojemników),
_ samochód do odbioru odpadów wielogabarytowych i budowlanych od
obsługiwanego przez przedsiębiorcę właściciela nieruchomości,
_ posiadania wydzielonego budynku i placu oraz urządzeń służących
przygotowaniu selektywnie zebranych odpadów komunalnych do odbioru
przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku odpadów (doczyszczanie, belowanie, zgniatanie itp.) lub posiadanie umowy na odbiór selektywnie zebranych odpadów komunalnych albo
pisemnego zapewnienia, że czynności te wykonane zostaną we własnym
zakresie przez przedsiębiorcę prowadzącego odzysk odpadów,
_ posiadania w magazynie odpowiedniej ilości pojemników i kontenerów do
gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpowiedniego ilości kolorowych worków do segregowania odpadów komunalnych, gwarantujących sprawną obsługę w przedmiotowym zakresie,
b) służące do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych:
- pojazdów asenizacyjnych, spełniających wymagania techniczne określone
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w
sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych ( Dz. U. Nr 193, poz.
1617).
5. Posiadać podpisaną umowę lub pisemne zapewnienie potwierdzające gotowość odbioru:
a) odpadów komunalnych:
_ zmieszanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na
prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów,
i
_ zebranych selektywnie odpadów przez przedsiębiorcę posiadającego
zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku poszczególnych
asortymentów odpadów,
b) nieczystości ciekłych przez Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w
Lubrańcu, prowadzącego punkt zlewny,
6) W zakresie należytego poziomu wykonywania usług:
a) zatrudnienie odpowiedniej do zakresu działalności i wykonywanych
czynności liczby wykwalifikowanych pracowników wykonujących czynności
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
przeszkolonych w zakresie ochrony sanitarnej i ochrony środowiska, a w
przypadku operatora samochodu z żurawiem do opróżniania pojemników typu ”dzwon” przeszkolonego w zakresie obsługi takich urządzeń,
b) zatrudnienie co najmniej jednego pracownika nadzoru posiadającego
kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami, nieczystościami ciekłymi, ochrony sanitarnej lub ochrony środowiska (obowiązki takiego pracownika może pełnić także właściciel firmy),
c) celem zagwarantowania ciągłości świadczenia usług posiadanie lub
zapewnienie dysponowania samochodami rezerwowymi w przypadku awarii
pojazdu,
d) posiadanie umowy ubezpieczenia od szkód powstałych w wyniku
prowadzonej działalności (np. za potrącenie złe zaparkowanego pojazdu czy
uszkodzonej pergoli),
e) zawieranie umów na odbieranie odpadów komunalnych i umów lub zleceń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości
ciekłych z każdym właścicielem nieruchomości położonej na obszarze gminy i miasta Lubraniec , który wyraził wolę jej zawarcia
- każdorazowego wystawiania faktury, z podaniem ilość wywiezionych
nieczystości ciekłych w m3 w przypadku jednorazowych zleceń na
opróżnianie zbiorników bezodpływowych,
- zawierania w treści umowy informacji o posiadaniu przez przedsiębiorcę
decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie odbierania od
właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych lub opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wraz z
przywołaniem jej znaku, daty wydania oraz okresu obowiązywania oraz z
podaniem ilości osób zamieszkującej w obsługiwanej nieruchomości,
- prowadzenia wykazu zawartych umów na odbiór odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości lub umów i zleceń na opróżnianie
zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych,
- doręczania wykazu zawartych umów do Urzędu Gminy i Miasta w Lubrańcu w terminie 60 dni od dnia uzyskania zezwolenia i aktualizowanie go nie rzadziej, niż raz na kwartał.
- prowadzenia szczegółowej dokumentacji wykonywanych usług,
zawierającej co najmniej:
- adres nieruchomości - miejscowość, ulica, numer porządkowy,
- nazwisko właściciela i ilość osobę zameldowanych na danej
nieruchomości,
- prowadzenia ewidencji odbieranych odpadów zgodnie z art. 36 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z
późniejszymi zmianami),
- prowadzenia dokumentacji dotyczącej selektywnej zbiórki odpadów
przeznaczonych do odzysku, zawierającej:
- rodzaje i ilość odebranych odpadów,
- miejsce odzysku odpadów lub nazwa i adres kolejnego posiadacza
odpadów, któremu odpady zostały przekazane,
- okazywania i udostępniania informacji dotyczącej selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych pracownikom Urzędu Gminy i Miasta w Lubrańcu.
- zapewnienia odbioru odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych z
obsługiwanej na podstawie umowy nieruchomości gruntowej zabudowanej
z częstotliwością określoną w uchwale Rady Miejskiej w Lubrańcu w sprawie
szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i
Miasta Lubraniec,
- transportowania odbieranych nieczystości ciekłych wyłącznie pojazdami
asenizacyjnymi, wyposażonymi zgodnie z przepisami rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla
pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617), odpadów
komunalnych wyłącznie krytymi pojazdami lub w szczelnych pojemnikach
KP-7, a odpadów wielkogabarytowych samochodami ciężarowymi
skrzyniowymi lub przystosowanymi do przewozu kontenerów,
- prowadzenia na obszarze wykonywanej działalności selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych w stopniu umożliwiającym osiąganie w kolejnych
latach wskaźników odzysku i recyklingu w sytuacji gdy segregacja przez
właścicieli nieruchomości nie będzie realizowana w stopniu wystarczającym.
- odbierania od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów
w taki sposób, aby nie powodować ich mieszania z odpadami innego
rodzaju,
- oznakowania w sposób trwały i widoczny nazwa firmy taboru
samochodowego i specjalistycznego oraz pojemników i kontenerów,
wykorzystywanych do świadczenia usług,
- zapewnienia odpowiedniej ilości pojazdów i ich obsługi technicznej,
gwarantującej ciągłość świadczenia usług przez cały okres dysponowania
zezwoleniem.
- poddania myciu, odkażaniu i dezynfekcji pojazdów służących do odbioru
odpadów komunalnych lub transportu nieczystości ciekłych, po
zakończeniu każdego dnia roboczego,
- zapewnienia wykonania usług mycia i odkażania pojemników służących do
gromadzenia odpadów komunalnych na dodatkowe, indywidualne zlecenie
właścicieli obsługiwanych nieruchomości,
- wyposażenia pojazdów służących do odbioru odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości z typowych pojemników do ich gromadzenia w
odpowiednie narzędzia do ręcznego uprzątania odpadów rozsypanych w
trakcie prac załadunkowych,
- zapewnienia pracownikom zatrudnionym przy wykonywaniu prac
związanych z odbieraniem odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych odpowiednich standardów bezpieczeństwa i higieny
pracy,
- usunięcia urządzeń do odbierania odpadów komunalnych z terenu objętego
zezwoleniem - po zakończeniu działalności oraz pozostawienie terenu w
odpowiednim stanie porządkowym, sanitarnym i nie zagrażającym
środowisku naturalnemu.
 
 
                        
                                                                                     B U R M I S T R Z
                                                                                       Gminy i Miasta
 
                                                                              mgr inż. Krzysztof Wrzesiński
 
 

metryczka


Wytworzył: Wojciech Przybysz (23 sierpnia 2006)
Opublikował: Piotr Wasielewski (23 sierpnia 2006, 14:26:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2762