2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Zarządzenie Nr 34/2006 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBRANIEC z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za I kwartał 2006 roku.

        Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. )
 
 
                                                           zarządzam :
 
                                                                §  1
 
1. Podanie do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy
    i Miasta Lubraniec za I kwartał 2006 roku zgodnie z art. 14 pkt. 1 ustawy z dnia
    30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity z 2005 roku
    Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ), w następujący sposób :
    1) poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta
        w Lubrańcu,
    2) poprzez zamieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
2. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Lubraniec stanowi załącznik do
    niniejszego zarządzenia.
 
                                                                §  2
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Lubraniec.
 
                                                               §  3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                                                    B U R M I S T R Z
                                                                                       Gminy i Miasta
 
                                                                            mgr inż. Krzysztof Wrzesiński
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik do Zarządzenia Nr 34/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec

z dnia 28 kwietnia 2006 roku
 
 
 
 
                               KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU
                             GMINY I MIASTA LUBRANIEC ZA I KWARTAŁ 2006 ROKU
 
 
 
                                                                                       PLAN                                 WYKONANIE
 
DOCHODY                                                               17.780.740 zł.                           5.065.198 zł.
 
WYDATKI                                                                20.980.740 zł.                           4.078.568 zł.
 
 
NADWYŻKA BUDŻETOWA ZA I KWARTAŁ 2006 ROKU WYNOSI  986.630 zł.      
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     B U R M I S T R Z
                                                                                       Gminy i Miasta
 
                                                                            mgr inż. Krzysztof Wrzesiński
 

metryczka


Wytworzył: Wojciech Przybysz (12 września 2006)
Opublikował: Wojciech Przybysz (12 września 2006, 09:29:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2115