2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Zarządzenie Nr 35/2006 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBRANIEC z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2006 roku

  Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ), art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm. ) oraz uchwały Nr XXXV/251/2005 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 listopada 2005 roku zarządza się co następuje:
                                                        
                                                            §  1
 
1. Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań
    publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2006 roku,
    ogłoszonego zarządzeniem Nr 20/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec
    z dnia 24 marca 2006 roku.
2. Wykaz podmiotów, których oferty zostały wybrane w postępowaniu
    konkursowym wraz z kwotą dotacji, stanowią załącznik nr 1 do niniejszego
    zarządzenia.
 
                                                           §  2
 
Środki na dotacje, o których mowa w § 1 ust. 2, określone są w budżecie gminy i miasta na 2006 rok.
 
                                                           §  3
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Lubraniec.
 
                                                           §  4
 
Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Lubraniec oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Lubraniec.
 
                                                           §  5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
                                                                                    B U R M I S T R Z
                                                                                       Gminy i Miasta
 
                                                                            mgr inż. Krzysztof Wrzesiński
 
                                                                              
 
 
 
        ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA
         PUBLICZNEGO Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY
                              FIZYCZNEJ I SPORTU
 
 
 
 
 
           Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec postanowił Zarządzeniem Nr 35/2006 z dnia 28 kwietnia 2006 r. udzielić dotacji organizacjom pozarządowym wyłonionym w drodze konkursu ofert na realizację zadania publicznego na następujące rodzaje zadań:   
I. Organizowanie, współorganizowanie uczestnictwo w masowych imprezach
   sportowych i rekreacyjnych, utrzymanie boiska i trybun stadionu miejskiego
II. Prowadzenie sekcji tenisa stołowego dzieci i młodzieży
III. Prowadzenie rozgrywek piłki nożnej, siatkowej w ramach współzawodnictwa
      oraz szkolenie sportowe dzieci, osób dorosłych seniorzy.
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     B U R M I S T R Z
                                                                                       Gminy i Miasta
 
                                                                            mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 35/2006 z dnia 28 kwietnia 2006 r. (52kB) pdf
 

metryczka


Wytworzył: Wojciech Przybysz (12 września 2006)
Opublikował: Wojciech Przybysz (12 września 2006, 09:33:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1777