2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Zarządzenie Nr 37/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 12 maja 2006 roku w sprawie przekazania w użytkowanie samochodu pożarniczego stanowiącego własność Gminy i Miasta Lubraniec dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłobi.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami )
 
 
z a r z ą d z a m
 
§  1
 
Wycofać samochód pożarniczy marki „ Jelcz ” o numerze rejestracyjnym WEN 2133 stanowiący własność Gminy i Miasta Lubraniec z użytkowania przez Jednostkę Ochotnicznej Straży Pożarnej w Lubrańcu.
 
§  2
 
Przekazać samochód wymieniony w § 1 w użytkowanie Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłobi
 
§  3
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
 
§  4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
 
 
 
                                                                                    B U R M I S T R Z
                                                                                       Gminy i Miasta
 
                                                                            mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

metryczka


Wytworzył: Wojciech Przybysz (12 września 2006)
Opublikował: Wojciech Przybysz (12 września 2006, 10:36:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1611