2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

ZARZĄDZENIE Nr 40/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 19 maja 2006 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Zakładu Usług Komunalnych

         Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz § 13 ust. 3  Statutu Zakładu Usług Komunalnych w Lubrańcu zatwierdzonego uchwałą nr X/94/2003 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 20 czerwca 2003 r. ( Dz. Urz. Woj. Kujawsko - Pomorskiego Nr 128, poz. 1806, z 2004 r. Nr 122, poz. 2055 )
 
Burmistrz  Gminy  i  Miasta
zarządza, co następuje :
                            
§  1
 
1. Udzielam  pełnomocnictwa Kierownikowi Zakładu Usług Komunalnych w Lubrańcu
    Panu  Mirosławowi  Lewandowskiemu do :
    
    1) składania oświadczeń woli w imieniu Gminy i Miasta Lubraniec w zakresie realizacji
        bieżących zadań zakładu budżetowego wynikających ze Statutu Zakładu Usług
        Komunalnych, zatwierdzonego uchwałą Nr X/94/2003 Rady Miejskiej w Lubrańcu
        z dnia 20 czerwca 2003 roku,
    2) zaciągania zobowiązań w imieniu gminy i miasta w ramach planu finansowego zakładu,
    3) jednoosobowego zawierania umów cywilno - prawnych na rzecz zakładu budżetowego
        na usługi, roboty budowlane, dostawy energii i paliw, wody  i ścieków itp.,
    4) jednoosobowego zawierania umów najmu, dzierżawy składników majątkowych gminy
        w imieniu i na rzecz gminy i miasta Lubraniec,
    5) reprezentowania Gminy i Miasta przed sądami , organami administracji publicznej,
        organami egzekucyjnymi  we wszystkich postępowaniach sądowych, administracyjnych  
        i egzekucyjnych związanych z działalnością zakładu,
    6) opracowania i wprowadzania taryf w zakresie  przesyłania i dystrybucji  energii cieplnej.
 
§  2
 
Pełnomocnictwo , o którym mowa w § 1 ważne jest do jego odwołania, nie dłużej jednak niż przez czas pełnienia funkcji kierownika zakładu .Pana Mirosława Lewandowskiego.
 
§  3
 
Za czynności określone w § 1 Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Lubrańcu ponosi jednoosobową odpowiedzialność.
 
 
 
 
 
§  4
 
Traci moc Zarządzenie nr 13/2004 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Zakładu Usług Komunalnych w Lubrańcu.
 
§  5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
                                                                                        B U R M I S T R Z
 
                                                                                      mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

metryczka


Wytworzył: Wojciech Przybysz (12 września 2006)
Opublikował: Wojciech Przybysz (12 września 2006, 10:53:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2023