2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Zarządzenie Nr 44/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 25 maja 2006 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. )
 
Burmistrz Gminy i Miasta
zarządza, co następuje :
 
§  1
 
Podanie do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Lubraniec zgodnie z art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. ), następuje w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu każdego kwartału.
 
§  2
 
Podanie do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy i Miasta w poprzednim roku budżetowym zgodnie z art. 14 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych następuje w terminie do 31 maja roku następnego.
 
§  3
 
1. Informacje określone w § 1 i § 2 do publicznej wiadomości podawane są w następujący
    sposób:
    1) poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta Lubraniec,
    2) poprzez zamieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej
        www.lubraniec.pl.
 
§  4
 
Informacje o wykonaniu budżetu z adnotacją o potwierdzeniu dokonania czynności wywieszenia i publikacji stanowią załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu.
 
§  5
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
 
§  6
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.     
 
 
 
                                                                                    B U R M I S T R Z
                                                                                       Gminy i Miasta
  
                                                                             mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

metryczka


Wytworzył: Wojciech Przybysz (12 września 2006)
Opublikował: Wojciech Przybysz (12 września 2006, 11:15:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1622