2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

ZARZĄDZENIE Nr 50/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 23 czerwca 2006 roku

w sprawie zasad realizacji dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych
                 Gminy i Miasta Lubraniec.
 
 
         Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )
 
                                               Burmistrz  Gminy  i  Miasta
                                                zarządza, co następuje :
                             
                                                              §  1
 
1. Zobowiązuje się Kierownika Zakładu Usług Komunalnych do sporządzenia wykazu umów
    najmu, dzierżawy składników majątkowych gminy i miasta Lubraniec i będących
    w administrowaniu Zakładu Usług Komunalnych i przekazania go inspektorowi
    ds. gospodarki mieniem komunalnym.
2. Zobowiązuje się Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w ramach udzielonego
    pełnomocnictwa do dokonania zmian w umowach najmu, dzierżawy składników
    majątkowych w imieniu i na rzecz gminy i miasta Lubraniec.
 
                                                             §  2
 
1. Zobowiązuje się Kierownika Zakładu Usług Komunalnych do rozliczenia środków
    finansowych od dnia 01 stycznia 2006 r. pochodzących z tytułu zawartych umów najmu
    i dzierżawy składników majątkowych gminy i miasta zgodnie z § 24 ustawy z dnia
    30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.
2. Środki określone w ust. 1 stanowią dochody własne z majątku Gminy i Miasta Lubraniec.
3. Sprawozdanie z wykonania środków finansowych z powyższych czynszów wraz
    z dokonaniem przelewu na rachunek budżetu gminy, Zakład Usług Komunalnych
    przedstawia w terminie do dnia 20-go każdego miesiąca.
 
                                                            §  3
            
1. Powierza się Zakładowi Usług Komunalnych całość czynności składających się na
    administrowanie składników majątkowych gminy, w tym w szczególności:
1)      utrzymania porządku i czystości w zarządzanych nieruchomościach,
2)      wykonywanie konserwacji i napraw w nieruchomościach, umożliwiających użytkownikom lokali korzystanie z energii elektrycznej, wody, energii cieplnej itp.,
3)      dokonywanie przeglądów technicznych budynków i jego urządzeń zgodnie z wymogami prawa budowlanego,
4)      naliczanie czynszów i innych opłat w okresach miesięcznych,
5)      windykacja należności dotyczących nieruchomości zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem,
6)      rozliczanie środków finansowych pochodzących z tytułu zawartych umów,
7)      wydawanie zaświadczeń w zakresie zobowiązań finansowych związanych z użytkowaniem lokali, dotyczących dodatków mieszkaniowych i pomocy społecznej,
8)      prowadzenie na podstawie odrębnych przepisów ewidencji księgowej kosztów zarządzania nieruchomościami,
9)      składania ze swej działalności rocznych sprawozdań,
10)    opracowanie planu remontów,
11)    opłacanie podatków i innych opłat publicznoprawnych przypadających od  
  nieruchomości,
12)    rozpatrywanie wniosków najemców o zaliczeniu zaległości lub ich części z tytułu  
  należności wynikających z zawartych umów cywilno – prawnych na poczet  
  przeprowadzonych remontów w wynajmowanych lokalach, zgodnie z zasadami
  określonymi przez radę miejską w odrębnej uchwale.
2. Za wykonane czynności administrowania określone w ust. 1 ustalam dla Zakładu Usług
    Komunalnych w okresie miesięcznym kwotę będącą iloczynem powierzchni użytkowej
    lokali mieszkalnych i gospodarczych i ceny jednostkowej w wysokości 0,60 zł. ( słownie
    sześćdziesiąt groszy ).
3. Zakład Usług Komunalnych zobowiązany jest do wystawiania faktur za usługi
    administrowania w okresach miesięcznych.
4. Realizacja remontów odbywa się na podstawie odrębnych zleceń, umów zgodnie
    z zatwierdzonym przeze mnie planem remontów w ramach świadczenia usług
    remontowych.
 
                                                            §  4
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy i Kierownikowi Zakładu Usług Komunalnych.
 
                                                            §  5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 
                                                                                      B U R M I S T R Z
                                                                                        Gminy i Miasta
 
                                                                               mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

metryczka


Wytworzył: Wojciech Przybysz (20 września 2006)
Opublikował: Wojciech Przybysz (20 września 2006, 10:34:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2169