2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Zarządzenie Nr 52/2006 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBRANIEC z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przekazania w użytkowanie sołectwu Krowice pozostałych środków trwałych stanowiących wyposażenie świetlicy wiejskiej w Krowicach

zakupionych w związku z realizacją projektu pn. „ Odnowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Krowice gmina Lubraniec ” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „ Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006 ”.  

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 oraz art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 )
 
 
                                                 zarządzam co następuje :
 
Przekazać w użytkowanie sołectwu Krowice pozostałe środki trwałe, stanowiące wyposażenie świetlicy wiejskiej w Krowicach, zakupione w związku z realizacją projektu   pn. „ Odnowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Krowice gmina Lubraniec ” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „ Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006 ”.
Szczegółowy wykaz pozostałych środków trwałych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
                                                            §  2
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
 
                                                           §  3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
 
 
 
                                                                                    B U R M I S T R Z
                                                                               Gminy i Miasta Lubraniec
 
                                                                            mgr inż. Krzysztof Wrzesiński
 

metryczka


Wytworzył: Wojciech Przybysz (20 września 2006)
Opublikował: Wojciech Przybysz (20 września 2006, 10:51:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2020