2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 54/2006 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBRANIEC z dnia 06 lipca 2006 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

               

    Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie
gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z póź. zmianami)
i art.91d ust. 2 w związku z art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 Karta nauczyciela ( tekst jednolity Dz.U. z 2003r Nr 118, poz.1112 z póź. zmianami )
zarządzam  :
                                                           §  1
W celu przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego powołuję komisje egzaminacyjne w składzie :
1.  Komisja egzaminacyjna dla nauczyciela kontraktowego Pani mgr Alicja Kędzia
1.1 mgr Halina Sobiech                   - Przewodnicząca Komisji Reprezentująca
                                                     organ prowadzący
1.2 mgr inż. Maria Szubska             - Członek Komisji Reprezentująca organ 
                                                     nadzoru pedagogicznego
1.3 mgr Elżbieta Zaparucha             - Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Lubrańcu
1.4 mgr Teresa Więczkowska           - Członek Komisji Ekspert z listy ekspertów
                                                     ustalonej przez MENiS
1.5 mgr Małgorzata Oborska           - Członek Komisji Ekspert z listy ekspertów    
                                                     ustalonej przez MENiS
                                               
2.  Komisja egzaminacyjna dla nauczyciela kontraktowego Pani mgr Agnieszki Maćczak                                                       
2.1 mgr Halina Sobiech                   - Przewodnicząca Komisji Reprezentująca
                                                      organ prowadzący
2.2 mgr inż. Maria Szubska             - Członek Komisji Reprezentująca organ  
                                                      nadzoru pedagogicznego
2.3 mgr Piotr Pabian                      - Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Siemnówku
2.4 mgr Małgorzata Oborska           - Członek Komisji Ekspert z listy ekspertów
                                                     ustalonej przez MENiS
2.5 mgr Teresa Więczkowska          - Członek Komisji Ekspert z listy ekspertów 
                                                     ustalonej przez MENiS
3.  Komisja egzaminacyjna dla nauczyciela kontraktowego Pana mgr Łukasza Mazurkiewicza
3.1 mgr Halina Sobiech                   - Przewodnicząca Komisji Reprezentująca 
                                                      organ prowadzący
3.2 mgr inż. Maria Szubska             - Członek Komisji Reprezentująca organ nadzoru
                                                      pedagogicznego
3.3 mgr Piotr Pabian                        - Członek Komisji Dyrektor Publicznego
                                                       gimnazjum w Siemnówku
3.4 mgr Krzysztof Więczkowski        - Członek Komisji ekspert z listy ekspertów 
                                                     ustalonej przez  MENiS
3.5 mgr Teresa Frankiewicz             - Członek Komisji ekspert z listy ekspertów
                                                            ustalonej przez MENiS
 
                                                                §  2
 
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
 
                                                                 § 3 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
                                                                                      BU R M I S T R Z
                                                                                         Gminy i Miasta
                                                                                        
                                                                              mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

metryczka


Wytworzył: Wojciech Przybysz (20 września 2006)
Opublikował: Wojciech Przybysz (20 września 2006, 11:01:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2261