2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

ZARZĄDZENIE Nr 55/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 7 lipca 2006 roku w sprawie ograniczenia poboru wody z miejsko - gminnej sieci wodociągowej

Na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )
 
                                               Burmistrz  Gminy  i  Miasta
                                                zarządza, co następuje :
                            
                                                                §  1
 
W związku z niedoborem wody w okresie upałów w godzinach od 400 do 2300 wprowadzam całkowity zakaz podlewania ogródków, trawników itp. z sieci wodociągowej na terenie Gminy i Miasta Lubraniec.
 
                                                                §  2
 
Za naruszenie zakazu określonego w § 1 przewiduje się karę grzywny na podstawie prawa o wykroczeniach. 
                                                                §  3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ogłoszenia obwieszczenia na tablicach ogłoszeń w sołectwach i mieście Lubraniec, budynkach użyteczności publicznej oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
 
                                                                              B U R M I S T R Z
                                                                                  Gminy i Miasta
                                                                          mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

metryczka


Wytworzył: Wojciech Przybysz (20 września 2006)
Opublikował: Wojciech Przybysz (20 września 2006, 11:09:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1579