2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

ZARZĄDZENIE Nr 56/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 7 lipca 2006 roku w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )
 
 
 
                                              zarządzam, co następuje :
 
                                                            §  1
 
W zarządzeniu Nr 19/2006 Burmistrza Gminy i Miasta w Lubrańcu z dnia  20 marca 2006 roku w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy i miasta za 2005 rok ( Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2006 roku Nr 77, poz. 1304 ) w pkt. III sprostować oczywistą pomyłkę polegającą na wpisaniu kwoty 2.354.323 zł. zamiast prawidłowej kwoty 881.169 zł. 
 
                                                           §  2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta Lubraniec oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
 
                                                                                     B U R M I S T R Z
                                                                                       Gminy i Miasta
 
                                                                             mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

metryczka


Wytworzył: Wojciech Przybysz (20 września 2006)
Opublikował: Wojciech Przybysz (20 września 2006, 11:12:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1553