2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Zarządzenie Nr 67/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 01 września 2006 roku w sprawie powołania „administratora bezpieczeństwa informacji.”

Na  podstawie art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) w związku z § 3  Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024)          
                                             zarządzam , co następuje:
 
       
                                                             § 1


Wyznaczam na  „administratora bezpieczeństwa informacji” w Urzędzie Gminy
i   Miasta w Lubrańcu  Pana  Wojciecha Przybysza – informatyka.
 
 
 
                                                             § 2
Administrator     bezpieczeństwa     informacji     odpowiedzialny    jest    za bezpieczeństwo  danych  w  systemie informatycznym  Urzędu Gminy i Miasta Lubraniec, a w  szczególności  za  przeciwdziałanie dostępowi  osób niepowołanych do systemu  w którym powtarzane  są  dane  osobowe  oraz  za podejmowanie  odpowiednich  działań  w  przypadku  wykrycia  naruszeń  w systemie zabezpieczeń.
 
 
 
                                                             § 3
1. Zobowiązuje   do   uwzględnienia   w   indywidualnym   zakresie   czynności „administratora bezpieczeństwa informacji” wymienionego w § 1, określenia zakresu odpowiedzialności za ochronę danych osobowych zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie organizacyjnym.
2. Administrator odpowiedzialny jest za przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych oraz dostosowania środków technicznych i organizacyjnych, które zabezpieczają dane przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem wyżej cytowanej ustawy, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
3. Administrator przygotowuje dokumentację na którą składa się polityka bezpieczeństwa i instrukcja zarządzania systemem informatycznym i po zatwierdzeniu dokumentacji przez Burmistrza Gminy i Miasta administrator bezpieczeństwa wdraża w życie powyższą dokumentację.
4. Dokumentację prowadzi się w formie pisemnej.  
 
 
                                                             § 4
Traci moc Zarządzenie Nr 61/2003 Burmistrza Gminy  i  Miasta  w Lubrańcu  z dnia 03 listopada 2003 roku w sprawie powołania „administratora bezpieczeństwa informacji”.
 
                                                             § 5
 
Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem   podpisania.
 
 
 
                                                                Burmistrz Gminy i Miasta     

                                                                      L u b r a n i e c 
 
                                                            mgr inż. Krzysztof Wrzesiński 

metryczka


Wytworzył: Alicja Świercz (25 września 2006)
Opublikował: Wojciech Przybysz (25 września 2006, 13:19:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1699