2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

ZARZĄDZENIE Nr 68/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 4 września 2006 roku w sprawie zmian w zarządzeniu Nr 40/2006 z dnia 19 maja 2006 r

            Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz § 13 ust. 3  Statutu Zakładu Usług Komunalnych w Lubrańcu zatwierdzonego uchwałą nr X/94/2003 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 20 czerwca 2003 r. ( Dz. Urz. Woj. Kujawsko - Pomorskiego Nr 128, poz. 1806, z 2004 r. Nr 122, poz. 2055 )
 
 
 
                                             Burmistrz  Gminy  i  Miasta
                                              zarządza, co następuje :
 
                            
                                                             §  1
 
W zarządzeniu Nr 40/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Zakładu Usług Komunalnych w Lubrańcu wprowadza się następujące zmiany:
§ 1 ust. 1 pkt. 4 otrzymuje brzmienie : „ jednoosobowego zawierania w imieniu Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec  umów najmu, dzierżawy składników majątkowych gminy przekazanych zakładowi budżetowemu do zarządzania administrowania. ”
 
                                                             §  2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
                                                                                            B U R M I S T R Z
 
                                                                                    mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

metryczka


Wytworzył: Wojciech Przybysz (25 września 2006)
Opublikował: Wojciech Przybysz (25 września 2006, 13:24:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1653