2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Zarządzenie Nr 74/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 19 września 2006 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy i Miasta Lubraniec.

Na podstawie art. 67 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późniejszymi zmianami )
 
                                           BURMISTRZ GMINY I MIASTA
                                             zarządza, co następuje:
 
                                                         §  1
 
Przeprowadzić bieżącą kontrolę gospodarki finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy i Miasta Lubraniec, w zakresie terminowego odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy w okresie od czerwca 2006 roku do sierpnia 2006 roku.
 
 
                                                         §  2
 
1.   Do przeprowadzenia kontroli wyznaczam zespół w składzie :
1) Pani Ewa Janicka – Zastępca Głównego Księgowego.
2) Pani Maria Rogowska – Skarbnik Gminy.
 
                                                         §  3
 
Kontrolę zakładu zespół przeprowadzi do 10 października 2006 roku.
 
                                                         §  4
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
 
                                                         §  5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
 
                                                                                    B U R M I S T R Z
                                                                                     Gminy i Miasta
 
                                                                            mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

metryczka


Wytworzył: Wojciech Przybysz (25 września 2006)
Opublikował: Wojciech Przybysz (25 września 2006, 13:48:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1744