2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Zarządzenie Nr 77/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 25 września 2006 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół i Przedszkola Samorządowego Gminy i Miasta Lubraniec

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 roku  Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz § 10 Statutu Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół i Przedszkola Samorządowego Gminy i Miasta w Lubrańcu zatwierdzonego uchwałą  Nr XLI/300/2006 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 czerwca 2006 roku z późniejszymi zmianami ( Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 8.09.2006 roku Nr 121, poz. 1785 ) 
 
                                          BURMISTRZ GMINY I MIASTA
                                            zarządza, co następuje:
 
                                                         §  1
 
1. Udzielam pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół i Przedszkola Samorządowego Gminy i Miasta w Lubrańcu Pani Halinie Sobiech do :
1) składania oświadczeń woli w imieniu Gminy i Miasta Lubraniec w zakresie realizacji bieżących zadań jednostki budżetowej wynikającej ze Statutu Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkola Samorządowego Gminy i Miasta w Lubrańcu, zatwierdzonego uchwałą Nr XLI/300/2006 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 czerwca 2006 roku,
2) zaciągania zobowiązań w imieniu gminy i miasta w ramach planu finansowego zespołu,
3) jednoosobowego zawierania umów cywilno – prawnych na rzecz zespołu na usługi, dostawy energii i paliw, wody, ścieków itp. 
 
 
                                                         §  2
 
Pełnomocnictwo, o którym mowa w § 1 ważne jest do jego odwołania, nie dłużej jednak niż przez czas pełnienia funkcji dyrektora zespołu Pani Haliny Sobiech.
 
                                                         §  3
 
Za czynności określone w § 1 Dyrektor Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół i Przedszkola Samorządowego Gminy i Miasta w Lubrańcu ponosi jednoosobową odpowiedzialność.
 
                                                         §  4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
                                                                                    B U R M I S T R Z
                                                                               Gminy i Miasta Lubraniec
                                                                            mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

metryczka


Wytworzył: Alicja Świercz (9 stycznia 2007)
Opublikował: Wojciech Przybysz (9 stycznia 2007, 15:21:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1805