2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Zarządzenie Nr 80/2006

Burmistrza Gminy i Miasta w Lubrańcu
z dnia 10 października 2006 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż środka trwałego przez Zakład Usług Komunalnych w Lubrańcu.
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami )
 

                             Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec 
                                               zarządza:
 
                                                  §  1
1. Wyrazić zgodę Zakładowi Usług Komunalnych w Lubrańcu na sprzedaż
    samochodu specjalnego JELCZ 325 nr rejestracyjny WLM 229 B.
2. Uzyskane środki finansowe ze sprzedaży środka trwałego Zakład Usług
    Komunalnych w Lubrańcu przeznaczy na uzupełnienie środków obrotowych.
 
                                                 §  2
 
1. Sprzedaż środka trwałego należy przeprowadzić w formie przetargu.
2. Zobowiązuje się Kierownika Zakładu usług Komunalnych w Lubrańcu do
    sporządzenia regulaminu przetargu i przedłożenia go do zatwierdzenia.
 
                                                 §  3
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Zakładu Usług Komunalnych
w Lubrańcu.
 
                                                 §  4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób
zwyczajowo przyjęty.
 
 
 

                                                                                                  BURMISTRZ
                                                                                                 Gminy i Miasta
                                                                             
                                                                                      mgr inż. Krzysztof Wrzesiński
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Alicja Świercz (5 marca 2007)
Opublikował: Wojciech Przybysz (5 marca 2007, 09:07:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1565