2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Zarządzenie Nr 83/2006

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec
z dnia 16 października 2006 roku
 
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej. 
 
 
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 76, poz. 694 z późn. zm. )
 
                                           Burmistrz Gminy i Miasta 
                                           zarządza, co następuje:
 
                                                         §  1
 
Przeprowadzić w dniach od 20 października 2006 roku do 30 grudnia 2006 roku inwentaryzację okresową składników majątkowych w Urzędzie Gminy i Miasta w Lubrańcu
 
                                                         §  2
 
Powołuje się na wniosek Skarbnika Gminy Komisję Inwentaryzacyjną w składzie:
1.     Andrzej Kolanowski  -  Przewodniczący
2.     Agnieszka Brzuszkiewicz  -  Członek
3.     Grażyna Bakalarska  -  Członek
 
                                                         §  3
 
Komisja inwentaryzacyjna przeprowadzi inwentaryzację zgodnie z zasadami określonymi w Instrukcji Inwentaryzacyjnej dla Urzędu Gminy i Miasta Lubraniec, stanowiącą załącznik do Zarządzenia Nr 64/2003 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 4 listopada 2003 roku.
 
                                                         §  4
 
Określa się terminarz czynności inwentaryzacyjnych w harmonogramie podanym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
                                                        §  5
 
Po zakończeniu czynności inwentaryzacyjnych Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej złoży niezwłocznie sprawozdanie końcowe z przebiegu inwentaryzacji.
 
                                                        §  6
 
Inwentaryzacja zakończy się rozliczeniem różnic inwentaryzacyjnych w księgach rachunkowych okresu rozliczeniowego na podstawie zatwierdzonego przez Burmistrza protokołu weryfikacji.
  
                                                        §  7
 
Nadzór nad prawidłowością, kompletnością i terminowością spisów inwentaryzacyjnych powierza się Sekretarzowi Gminy.
 
                                                        §  8
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
 
 
 
                                                                                    B U R M I S T R Z
                                                                                     Gminy i Miasta
                                                                                    
                                                                            mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 83/2006 (83kB) pdf
                                                                          

metryczka


Wytworzył: Alicja Świercz (5 marca 2007)
Opublikował: Wojciech Przybysz (5 marca 2007, 14:55:51)

Ostatnia zmiana: Wojciech Przybysz (5 marca 2007, 15:08:41)
Zmieniono: korekta informacji podst.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1748