2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Zarządzenie Nr 93/2006

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec
z dnia 30 października 2006 roku
 
w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy i Miasta w Lubrańcu. 
 
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )
 
 
                                                  Burmistrz Gminy i Miasta
                                                  zarządza, co następuje:
 
                                                                §  1
 
1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy i Miasta w Lubrańcu, stanowiącym
    załącznik nr 1 do Zazrządzenia Nr 18/2005 Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 2 maja
    2005 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta
    w Lubrańcu wraz ze zmianami określonymi Zarządzeniem Nr 1/2006 Burmistrza Gminy
    i Miasta Lubraniec z dnia 10 stycznia 2006 r. w sprawie zmian w Regulaminie
    Organizacyjnym Urzędu Gminy i Miasta w Lubrańcu wprowadza się następujące zmiany:
 
    1) § 5 ust. 1 pkt 5 otrzymuje nowe brzmienie o treści następującej:
        - ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104
        z późn. zm. ),
 
    2) w § 25 ust. 2 Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy skreśla się punkty:
    pkt 23) współdziałanie ze służbą weterynaryjną w zakresie zwalczania chorób
    zakaźnych u zwierząt,
    pkt 32) zapewnienie przestrzegania ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów
    rolnych i leśnych,
 
    3) w § 25 ust. 2 po punkcie 59 dodaje się nowe punkty 60,61 w brzmieniu:
    pkt 60) prowadzenie spraw wynikających z ustawy z dnia 28 lipca 2005 r.
    o partnerstwie publiczno – prawnym,
    pkt 61) nadzór i prowadzenie wszelkich spraw związanych z organizowaniem prac 
    społecznie użytecznych,
 
    4) w § 25 ust. 8 Stanowisko ds. Gospodarki Mieniem Komunalnym pkt 11 otrzymuje 
    nowe brzmienie:
    pkt 11) prowadzenie spraw wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005r.  
    o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
 
    5) w § 25 ust. 10 Stanowisko ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia skreśla się punkty:
    pkt 7 lit. b Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy o Miasta
    w Lubrańcu oraz właścicielami aptek,
 
    pkt 9) prowadzenie spraw wynikających z ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach
    opieki zdrowotnej,  
    pkt 10) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia
    25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, 
    dotyczącej w szczególności:
    a) sprawowania mecenatu nad działalnością kulturalną,
    b) określenia zasad trybu przyznawania i wysokości nagród za osiągnięcia w dziedzinie
        kultury,
    c) tworzenia instytucji kultury, wydawania aktu o utworzeniu instytucji kultury,
    określania nazwy, rodzaju siedziby, przedmiotu działania, nadawania im statutu,
    d) łączenia lub podziału instytucji kultury, likwidacji,
   11) organizowanie na terenie gminy uroczystości upamiętniających walki o niepodległość
    oraz pamięci ofiar wojennych,
    12) prowadzenie nadzoru i współpraca z kierownikami instytucji kultury w zakresie
    organizacji imprez kulturalnych,
    13) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach
    opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 
    6) w § 25 ust. 10 po punkcie 13 dodaje się nowy punkt 14 w brzmieniu pkt 14) realizacja
    zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy
    w rodzinie.
 
    7) w § 25 ust. 12 Stanowisko ds. Rolnictwa po punkcie 17 dodaje się nowe punkty 18, 19,  20 w brzmieniu:
    pkt 18) współdziałanie ze służbą weterynaryjną w zakresie zwalczania chorób zakaźnych
    u zwierząt oraz realizacja ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt,
    pkt 19) zapewnienie przestrzegania ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów
    gruntów rolnych i leśnych, 
    pkt 20) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych.       
    8) w § 25 ust. 16 Stanowisko ds. Informatyki po punkcie 6 dodaje się nowy punkt 7
    w brzmieniu: 
    pkt 7) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
    działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
    9) w § 25 ust. 18 Stanowisko ds. Promocji i sportu dodaje się po punkcie 6 nowe punkty
    7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13 w brzmieniu:
    pkt 7) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie
    kwalifikowanym,
    pkt 8) prowadzenie spraw wynikających z ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach
    opieki zdrowotnej,
    pkt 9) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia
    25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
    dotyczącej w szczególności:
    a) sprawowanie mecenatu nad działalnością kulturalną,
    b) określania zasad trybu przyznawania i wysokości nagród za osiągnięcia w dziedzinie
        kultury,
    c) tworzenie instytucji kultury, wydawania aktu o utworzeniu instytucji kultury,
    określania nazwy, rodzaju, siedziby przedmiotu działania, nadawania im statutu,  
    d) łączenia lub podziału instytucji kultury, likwidacji.
    Pkt 10) organizowanie na terenie gminy uroczystości upamiętniających walki
    o niepodległość oraz pamięci ofiar wojennych,
    Pkt 11) prowadzenie nadzoru i współpraca z kierownikami instytucji kultury w zakresie
    organizacji imprez kulturalnych,
    Pkt 12) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
    o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
    Pkt 13) współdziałanie z dyrektorami Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
    Zdrowotnej Gminy i Miasta w Lubrańcu.
 
                                                    §  2
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
 
                                                    §  3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
                                                                                               B U R M I S T R Z
                                                                                                  Gminy i Miasta 
 
                                                                                        mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

metryczka


Wytworzył: Alicja Świercz (6 marca 2007)
Opublikował: Wojciech Przybysz (6 marca 2007, 11:46:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1757