2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Zarządzenie Nr 94 /2006

Burmistrza Gminy i Miasta
w Lubrańcu z dnia 30 października 2006 r.

w sprawie : ustalenia zasad prowadzenia rachunkowości oraz planów kont dla budżetu gminy, jednostek budżetowych Gminy i Miasta Lubraniec oraz samodzielnych jednostek organizacyjnych.

           Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 z uwzględnieniem art. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami), § 11 i 12 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 lipca 2006r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 1423 poz. 1020) oraz § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 21 czerwca 2006 roku w sprawie zasad rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 112 poz. 761 )
Burmistrz Gminy i Miasta zarządza:

                                                      § 1

Prowadzenie ksiąg rachunkowych według następującej dokumentacji:

1.Zasady rachunkowości dla Budżetu i Jednostek Gminy według których należy  prowadzić księgi rachunkowe załącznik nr 1 (154kB) pdf .

2.Zakładowy plan kont dla Budżetu załącznik nr 2 (150kB) pdf .

3.Zakładowy plan kont dla Jednostki załącznik nr 3 (210kB) pdf .

4.Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych załącznik nr 4 (113kB) pdf


                                                    § 2


Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Lubraniec do opracowania i wdrożenia w oparciu o w/w zasady zakładowego planu kont.


                                                    § 3


Traci moc Zarządzenie Nr 3/2005 Burmistrza Gminy i Miasta w Lubrańcu z dnia 7 stycznia 2005 roku w sprawie ustalenia o zasad prowadzenia rachunkowości oraz planów kont dla budżetu gminy, jednostek budżetowych Gminy i Miasta oraz samodzielnych jednostek organizacyjnych.


                                                    § 4


Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.


                                                    § 5


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 listopada 2006 roku z wyjątkiem § 1 pkt 4 który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku.

metryczka


Wytworzył: Alicja Świercz (6 marca 2007)
Opublikował: Wojciech Przybysz (6 marca 2007, 11:54:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1478