2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Zarządzenie Nr 104 /2006

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec
z dnia 17 listopada 2006 roku
 
w sprawie wprowadzenia instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego w Urzędzie Gminy i Miasta Lubraniec.  
 
Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r.  Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) w związku z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ( tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 97 , poz. 673 z późn. zm. )
 
                                             Burmistrz Gminy i Miasta
                                              zarządza, co następuje:
 
                                                           §  1
 
Wprowadza się Instrukcję o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego w Urzędzie Gminy i Miasta Lubraniec, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
                                                           §  2
 
Inspektor d/s administracyjnych i techniczno – kancelaryjnych wykona kserokopie i przekaże Instrukcję na poszczególne referaty i samodzielne stanowiska.
 
                                                           §  3
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
 
                                                           §  4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
                                                                                               B U R M I S T R Z
                                                                                                 Gminy i Miasta
 
                                                                                      mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

Załącznik nr 1 (121kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Alicja Świercz (7 marca 2007)
Opublikował: Wojciech Przybysz (7 marca 2007, 09:39:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1553