2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Zarządzenie Nr 105/2006

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec
z dnia 20 listopada 2006 roku
 
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się
o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie
gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z póź. zmianami)
i art.91d ust. 2 w związku z art. 9 g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 Karta nauczyciela ( tekst jednolity Dz.U. z 2003r Nr 118, poz.1112 z póź. zmianami )


                                                     zarządzam  :


                                                          § 1
W celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego powołuje komisję egzaminacyjną w składzie :
1.  Komisja egzaminacyjna dla nauczyciela kontraktowego Pana mgr Wojciecha Jabłońskiego


1.1 mgr Halina Sobiech                   -   Przewodnicząca Komisji Reprezentująca
                                                        organ prowadzący
1.2 mgr inż. Maria Szubska             -   Członek Komisji Reprezentująca organ
                                                        nadzoru pedagogicznego
1.3 mgr Elżbieta Zaparucha             -   Dyrektor Publicznego Gimnazjum 
                                                        w Lubrańcu
1.4 mgr Krzysztof  Więczkowski       -   Członek Komisji Ekspert z listy ekspertów
                                                        z listy ekspertów ustalonej przez MENiS
1.5 mgr Marek Zieliński                   -  Członek Komisji Ekspert z listy ekspertów
                                                        ustalonej przez  MENiS

                                                          § 2
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
                                                          § 3 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
                                                                                      B U R M I S T R Z
                                                                                        Gminy i Miasta


                                                                               mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

metryczka


Wytworzył: Alicja Świercz (7 marca 2007)
Opublikował: Wojciech Przybysz (7 marca 2007, 09:48:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1619