2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Zarządzenie Nr 117/2006

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec
z dnia 15 GRUDNIA 2006 roku
 
w sprawie wykonania obowiązków archiwizowania dokumentacji jednostek organizacyjnych.
 
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) 
 
                                               Burmistrz Gminy i Miasta
                                                zarządza, co następuje:
 
 
                                                             §  1
1. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych gminy i miasta Lubraniec
1)     Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
2)     Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół i Przedszkola Samorządowego do prowadzenia samodzielnie ewidencji archiwalnej jednostek zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
 
                                                             §  2
Zobowiązuje się kierowników jednostek wymienionych w § 1 do określenia w regulaminach organizacyjnych i innych dokumentach wewnętrznych obowiązku prowadzenia ewidencji archiwalnej.
 
                                                             §  3
Kierownicy jednostek organizacyjnych wymienionych w § 1 obowiązani są do złożenia burmistrzwi informacji o wykonywaniu obowiązku prowadzenia ewidencji archiwalnej oraz wskazania osób odpowiedzialnych za bieżące realizowanie obowiązku archiwizowania dokumentacji jednostek w terminie do 15 marca 2007 roku.
 
                                                             §  4
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
 
                                                             §  5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
                                                                                                  Burmistrz 
                                                                                              Gminy i Miasta
                                                                              
                                                                                      mgr inż. Krzysztof Wrzesiński
 

metryczka


Wytworzył: Alicja Świercz (7 marca 2007)
Opublikował: Wojciech Przybysz (7 marca 2007, 10:42:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1591