2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Zarządzenie Nr 121/2006

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec
z dnia 29 grudnia 2006 roku
 
w sprawie przekazania Zakładowi Usług Komunalnych w Lubrańcu do eksploatacji i używania środki trwałe.  
  
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r.  Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz § 4 i § 5 Statutu Zakładu Usług Komunalnych, zatwierdzonego Uchwałą Nr X/94/2003 z dnia 20 czerwca 2003 r. ( Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego Nr 128, poz. 1806, z 2004 r. Nr 122, poz. 2055 )
 
                                            Burmistrz Gminy i Miasta
                                             zarządza, co następuje:
   
                                                         §  1
 
Przekazać Zakładowi Usług Komunalnych w Lubrańcu do eksploatacji i używania środki trwałe:
1)   uzbrojenie sieci wodociągowej w Lubrańcu,
2)   sieć wodociągową Gołębin Parcele,
3)   sieć wodociągową Kłobia,
4)   sieć wodociągową Koniec,
5)   kanalizację w ulicach : Strażacka, Nowomiejska, Kochanowskiego, Reja, Kwiatowa.
 
                                                        §  2
 
Przekazanie do do eksploatacji i używania środków trwałych potwierdzona zostanie protokołem odbioru.
 
                                                        §  3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
 
 
                                                                                    B U R M I S T R Z
                                                                                      Gminy i Miasta
 
                                                                            mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

metryczka


Wytworzył: Alicja Świercz (8 marca 2007)
Opublikował: Wojciech Przybysz (8 marca 2007, 11:54:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1471