2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Zarządzenie Nr 122/2006

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec
z dnia 29 grudnia 2006 roku
 
w sprawie przekazania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Gminy i Miasta w Lubrańcu poniesionych nakładów inwestycyjnych.  
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r.  Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )
 
                                               Burmistrz Gminy i Miasta
                                                zarządza, co następuje:
 
                                                             §  1
 
Przekazać Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Gminy i Miasta w Lubrańcu nakłady poniesione na termomodernizację budynku SPZOZ Lubraniec.
  
                                                            §  2
 
Przekazanie poniesionych nakładów inwestycyjnych zostanie potwierdzone protokołem odbioru.
 
                                                            §  3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
 
 
                                                                                    B U R M I S T R Z
                                                                                      Gminy i Miasta
 
                                                                            mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

metryczka


Wytworzył: Alicja Świercz (8 marca 2007)
Opublikował: Wojciech Przybysz (8 marca 2007, 11:57:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1460