2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Zarządzenie Nr 123 /2006

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec
z dnia 29 grudnia 2006 roku
 
w sprawie przekazania Zespołowi Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół i Przedszkola Samorządowego Gminy i Miasta w Lubrańcu poniesionych nakładów inwestycyjnych.  
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r.  Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )
 
                                              Burmistrz Gminy i Miasta
                                               zarządza, co następuje:
 
                                                            §  1
 
Przekazać Zespołowi Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół i Przedszkola Samorządowego Gminy i Miasta w Lubrańcu do eksploatacji i używania:
1)    montaż platformy i dźwigu w Publicznej Szkole Podstawowej w Lubrańcu,
2)    modernizację Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubrańcu,
zwiększające wartość budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubrańcu.
 
                                                            §  2
 
Przekazanie poniesionych nakładów finansowych zostanie potwierdzone protokołem odbioru.
 
                                                            §  3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
 
 
                                                                                    B U R M I S T R Z
                                                                                      Gminy i Miasta
 
                                                                            mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

metryczka


Wytworzył: Alicja Świercz (8 marca 2007)
Opublikował: Wojciech Przybysz (8 marca 2007, 12:01:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1503