2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Zarządzenie Nr 46/2007

BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBRANIEC z dnia 14 sierpnia 2007 roku
 
w sprawie powołania komisji przetargowej.
 
Na podstawie art. 31 i 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) 
  
Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec zarządza :
 
                                                         §  1
 
1. Powołuje komisje przetargową w składzie:
 
1.     Przewodniczący               - Jerzy Pawłowski
2.     Z-ca przewodniczącego    - Andrzej Kolanowski
3.     Członek                         - Paweł Kamiński
4.     Sekretarz                       - Alicja Skrzypczyńska
 
do przeprowadzenia oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieogranicznego na „ Przebudowę ulic Jana Pawła II i Wyszyńskiego w Lubrańcu ” oraz do badania i oceny ofert złożonych w tym postępowaniu.
 
2. Zobowiązuje do przedstawienia protokołu z prac komisji.
 
3. Prace komisji mogą rozpocząć się przy minimum trzyosobowym składzie komisji.
 
4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
                                                                                    B U R M I S T R Z
                                                                                     Gminy i Miasta  
 
                                                                            mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

metryczka


Wytworzył: Alicja Świercz (26 września 2007)
Opublikował: Wojciech Przybysz (26 września 2007, 12:57:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1340