2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Zarządzenie Nr 83/2008

Burmistrza Gminy i Miasta w Lubrańcu z dnia 22 grudnia 2008 roku

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy i Miasta Lubraniec

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami[1]) w związku z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity Dz. U. z 1996 roku Nr 70, poz. 335 z późniejszymi zmianami[2])

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zatwierdzam Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Traci moc Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 23.10.1997 roku w sprawie określenia Regulaminu korzystania z usług i świadczeń finansowych z Funduszu Socjalnego.

§ 3

Wszelkie zmiany regulaminu mogą być dokonywane wyłącznie w drodze aneksu do regulaminu.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2009 roku.


Burmistrz Gminy i Miasta
L u b r a n i e c

mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

_____________________________
[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 oraz Nr 223, poz. 1458

[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996r. Nr 118, poz. 561, Nr 139, poz. 647, Nr 147, poz. 686, z 1997r. Nr 82, poz. 518, Nr 121, poz. 770, Nr 83, poz. 518, z 1998r. Nr 75, poz. 486, Nr 113, poz. 717, z 2002r. Nr 135, poz. 1146, z 2003r. Nr 213, poz. 2081, z 2005r. Nr 249, poz. 2104, z 2007r. Nr 69, poz. 467, Nr 89, poz. 589 oraz z 2008r. Nr 86, poz. 522


metryczka


Wytworzył: Burmistrz G.M. Lubraniec (22 grudnia 2008)
Opublikował: Wojciech Przybysz (28 stycznia 2009, 22:01:42)

Ostatnia zmiana: Wojciech Przybysz (28 stycznia 2009, 22:19:30)
Zmieniono: korekta danych podstawowych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1321