2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Zarządzenie Nr 87/2008

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 29 grudnia 2008 roku

w sprawie przekazania Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lubrańcu do eksploatacji i używania środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. [1]) oraz § 2 ust. 1 Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubrańcu zatwierdzonego uchwałą Nr XLI/299/2006 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 czerwca 2006 roku (Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego Nr 121, poz. 1784 z późn. zm. [2])

Burmistrz Gminy i Miasta
zarządza, co następuje:

§ 1

1. Przekazać Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lubrańcu do
eksploatacji i używania środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne:

1) zestaw komputerowy MICRON - MW 2004 – 183 - D1600 wraz z monitorem i drukarką Samsung ML 1510,

2) zestaw komputerowy MICRON - MW 2004 – 184 - D1600 wraz z monitorem 17 LITE - ON - H177ONST,

3) oprogramowanie do zasiłków rodzinnych „ SYRIUSZ ”.

§ 2

Przekazanie do eksploatacji i używania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych potwierdzone zostanie protokołem odbioru.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy i Kierownikowi Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubrańcu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta
mgr inż. Krzysztof Wrzesiński


[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 , z 2006 Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008r. Nr 180, poz. 1111.


[2] Zmiany wymienionej uchwały zostały ogoszone w Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z 2008 r. Nr 153, poz. 2348.


metryczka


Wytworzył: Burmistrz G.M. Lubraniec (29 grudnia 2008)
Opublikował: Wojciech Przybysz (28 stycznia 2009, 22:14:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1203