2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Zarządzenie Nr 5/2008


Burmistrza Gminy i Miasta w Lubrańcu z dnia 23 stycznia 2008 roku

w sprawie przyjęcia gminnego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2008 rok

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami[1]) w związku z § 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 roku w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. Nr 210, poz. 1745)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się gminny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2008 rok stanowiący załącznik (121kB) pdf do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Burmistrz Gminy i Miasta
L u b r a n i e c

mgr inż. Krzysztof Wrzesiński


__________________________________________________________________
[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218


metryczka


Wytworzył: Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec (23 stycznia 2008)
Opublikował: Wojciech Przybysz (7 marca 2008, 09:18:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1177