2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Zarządzenie Nr 6/2008


Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 24 stycznia 2008

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum w Siemnówku.

Na podstawie art. 36 a ust. 5, w nawiązaniu do art. 5c podpunkt 2 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póżn. zm.[1]) oraz § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2003r. Nr 189, poz. 1855)

zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum w Siemnówku w następującym składzie:
1) Przedstawiciele Gminy Lubraniec jako organu prowadzącego w osobach:

a) Pan Jerzy Pawłowski – przewodniczący Komisji
b) Pan Krzysztof Wrzesiński – członek Komisji
c) Pan Ryszard Czynszak – członek Komisji

2) Przedstawiciele Bydgoskiego Kuratorium Oświaty jako organu nadzoru pedagogicznego w osobach:

a) Pani Maria Szubska – członek Komisji
b) Pani Grażyna Traszyńska – członek Komisji
c) Pani Beata Stachowiak – członek Komisji

3) Przedstawiciele Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum w Siemnówku
w składzie:

a) Pani Maria Kucharska – członek Komisji
b) Pan Jerzy Mętlewicz – członek Komisji

4) Przedstawiciele Rady Rodziców Publicznego Gimnzazjum w Siemnówku:

a) Pani Jolanta Śniegoska – członek Komisji
b) Pani Małgorzata Siewierska – członek Komisji

5) Przedstawiciele związków zawodowych:

a) Małgorzata Soboń – NSZZ Solidarność
b) Monika Krawczyk – ZNP

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


B U R M I S T R Z

mgr inż. Krzysztof Wrzesiński


[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004r. Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292.


metryczka


Wytworzył: Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec (24 stycznia 2008)
Opublikował: Wojciech Przybysz (7 marca 2008, 09:23:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1416