2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

ZARZĄDZENIE Nr 8/2008


Burmistrza Gminy i Miasta w Lubrańcu z dnia 28 stycznia 2008 roku

w sprawie zmiany Regulaminu pracy w Urzędzie Gminy i Miasta w Lubrańcu

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998 roku Nr 21 poz. 94 z późniejszymi zmianami[1])

zarządzam, co następuje:

§ 1

W załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 17/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 09 marca 2006 roku w sprawie ustalenia Regulaminu pracy rozdział :
termin, miejsce i czas wypłaty wynagrodzenia art. 8 otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Wypłata wynagrodzenia następuje jeden raz w miesiącu.

2. Wynagrodzenie za pracę wypłacane jest w terminach:

1) w miesiącach od stycznia do listopada 25-go dnia każdego miesiąca,
2) w miesiącu grudniu 22-go grudnia.

3. Jeżeli powyższe dni przypadną w sobotę, niedzielę lub święta, to wynagrodzenie
wypłacane będzie odpowiednio w ostatni dzień roboczy poprzedzający te święta”.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. kadr.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od podania go do wiadomości pracowników.


B U R M I S T R Z
Gminy i Miasta Lubraniec

mgr inż. Krzysztof Wrzesiński


[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998r. Nr 106, poz. 668, Nr 113, poz. 717, z 1999r. Nr 99, poz. 1152, z 2000r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127, Nr 120, poz. 1268, z 2001r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405, Nr 154, poz. 1805, z 2002r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679, z 2003r. Nr 166, poz. 1608, Nr 213, poz. 2081, z 2004r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 240, poz. 2407, z 2005r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732, Nr 167, poz. 1398, z 2006r. Nr 104, poz. 708, Nr 133, poz. 935, Nr 104, poz. 711, Nr 217, poz. 1587, Nr 221, poz. 1615, z 2007r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 181, poz. 1288, Nr 176, poz. 1239, Nr 225, poz. 1672.


metryczka


Wytworzył: Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec (28 stycznia 2008)
Opublikował: Wojciech Przybysz (7 marca 2008, 09:34:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1266