2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Zarządzenie Nr 13/2008 w sprawie powołanie Komisji Konkursowej w celu rozpatrzenia ofert na realizację zadania publicznego Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu


Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 28 lutego 2008r.

w sprawie powołanie Komisji Konkursowej w celu rozpatrzenia ofert
na realizację zadania publicznego Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu


Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)[1],

Zarządzam

§ 1

Powołać komisję celem przeprowadzenia postępowania konkursowego na realizację zadania publicznego Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w niżej wymienionym składzie:

1. mgr Marcin Czarniak –Przewodniczący
2. Wojciech Przybysz – Zastępca Przewodniczącego
3. Agnieszka Skalska – Sekretarz
4. Ewa Janicka – Członek

§ 2

Protokół z wynikami konkursu przedłożyć Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubraniec po zakończeniu postępowania.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Gminy i Miasta

mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, poz. 974, z 2007r. Nr 173, poz. 1218metryczka


Wytworzył: Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec (28 lutego 2008)
Opublikował: Wojciech Przybysz (13 marca 2008, 11:21:16)

Ostatnia zmiana: Wojciech Przybysz (13 marca 2008, 11:33:39)
Zmieniono: modyfikacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1499