2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Zarządzenie Nr 18/2008


Burmistrza Gminy i Miasta w Lubrańcu z dnia 15 kwietnia 2008 roku

w sprawie wydania legitymacji upoważniającej do przeprowadzania wywiadu
środowiskowego

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm. [1] ), art. 7 ust. 15 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.[2] ) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzania wywiadu ( Dz. U. z 2001 r., Nr 156, poz. 1828 )
zarządzam, co następuje:

§ 1
Wydać Pani Emilii Zufli zatrudnionej na stanowisku inspektora ds. dodatków mieszkaniowych i nadzoru pracy opiekunek domowych legitymację nr 1/2008 upoważniającą do przeprowadzania wywiadów środowiskowych, mających na celu ustalenie uprawnień do dodatków mieszkaniowych przewidzianych ustawą z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. Nr 71, poz. 734 z późn. zm. ).
§ 2
Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubrańcu.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

B U R M I S T R Z
Gminy i Miasta
mgr inż. Krzysztof Wrzesiński


[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218
[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 216, poz. 1826, Nr, z 2003r. Nr 203, poz. 1966, z 2004r. Nr 240, poz. 2406, z 2006r. Nr 64, poz. 447, Nr 84, poz. 587, Nr 208, poz. 1535 oraz z 2007r. Nr 35, poz. 219


metryczka


Wytworzył: Burmistrz G. i M. Krzysztof Wrzesiński (15 kwietnia 2008)
Opublikował: Wojciech Przybysz (16 czerwca 2008, 09:24:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1189