2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Zarządzenie 32/2008

Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 17 czerwca 2008r.
w sprawie przeprowadzenie konkursów na stanowisko dyrektorów placówek oświatowych

Na podstawie art. 7 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) oraz art. 36a ust. 3 i 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.2)

Zarządza się, co następuje:

§ 1

Zarządzam przeprowadzenie konkursów kandydatów na stanowisko dyrektorów: Przedszkola Samorządowego w Lubrańcu i Publicznej Szkoły Podstawowej w Sarnowie Procedurę konkursową regulują odrębne przepisy.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. oświaty

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003rr. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218. 2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone z Dz. U. z 2004r. Nr 273, poz. 2703 Nr 281, poz. 2781, z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818 i Nr 181, poz. 1292, z 2008r. Nr 70, poz. 416.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz G. i M. Krzysztof Wrzesiński (17 czerwca 2008)
Opublikował: Wojciech Przybysz (18 czerwca 2008, 02:27:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1144