2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

ZARZĄDZENIE Nr 41/2008

BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBRANIEC z dnia 1 sierpnia 2008 roku
zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji.

Na podstawia art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. [1] ) w związku z § 1 i § 6 uchwały Nr XLIV/337/2006 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 17 października 2006 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy i Miasta Lubraniec ( Dz. Urz. Woj. Kujawsko - Pomorskiego Nr 153, poz. 2237 )


Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec
zarządza, co następuje :

§ 1

1. W zarządzeniu Nr 23/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 19 maja 2008 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 18 ust. 1 pkt 1 nazwę Jasinek zastępuje się nazwą Janinek.


§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Gminy i Miasta

mgr inż. Krzysztof Wrzesiński


________________________________________________-
[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 , z 2006 Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218.metryczka


Wytworzył: Burmistrz G. i M. Krzysztof Wrzesiński (1 sierpnia 2008)
Opublikował: Wojciech Przybysz (24 września 2008, 09:25:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1054