2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

ZARZĄDZENIE nr 62/2008


Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 6 listopada 2008 roku

w sprawie skierowania do sprzedaży niezabudowanych działek gruntu.

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr XVIII/123/2008 z dnia 30 maja 2008 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, ich wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów, w związku z art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku ( tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami [1])z a r z ą d z a m:

§ 1

Skierować do sprzedaży w drodze przetargu niezabudowane działki gruntu położone w miejscowości Zgłowiączka gmina Lubraniec obręb geodezyjny Milżynek oznaczone numerami:
– działka nr 30/17 o powierzchni 880m2,
– działka nr 30/18 o powierzchni 921m2,
– działka nr 30/19 o powierzchni 915m2,
– działka nr 30/20 o powierzchni 906m2,
– działka nr 30/21 o powierzchni 764m2,
– działka nr 30/22 o powierzchni 711m2,
– działka nr 30/13 o powierzchni 220m2,
– działka nr 30/24 o powierzchni 246m2,
Dla w/w działek w Sądzie Rejonowym we Włocławku urządzona jest księga wieczysta nr 2773.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


BURMISTRZ
Gminy i Miasta

mgr inż. Krzysztof Wrzesiński


_______________________________________
[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004r. Nr 281, poz. 2782, z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601, z 2007r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008r. Nr 59, poz. 369.


metryczka


Wytworzył: Burmistrz G. i M. Krzysztof Wrzesiński (6 listopada 2008)
Opublikował: Wojciech Przybysz (26 stycznia 2009, 09:49:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1112