2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Zarządzenie Nr 69/2008

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 01 grudnia 2008 roku
 
w sprawie powołania komisji przetargowej.
 
 
Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku   o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.  [1])
 
Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec
zarządza:
 
§  1
 
Powołuje komisję przetargową w składzie:
 
1.   Przewodniczący                  - Jerzy Pawowski
2.   Z-ca przewodniczącego       - Andrzej Kolanowski
3.   Członek                            - Paweł Kamiński
4.   Sekretarz                          - Alicja Skrzypczyńska     
 
do przeprowadzenia oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału   w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę samochodu osobowego oraz do badania i oceny ofert złożonych w tym postępowaniu.
 
§  2
 
Zobowiązuje do przedstawienia protokołów z prac komisji.
 
§  3
 
Prace komisji mogą rozpocząć się przy minimum trzyosobowym składzie komisji.
 
§  4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                                                    B U R M I S T R Z
                                                                                     Gminy i Miasta  
 
                                                                            mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

______________________________
[1]    Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,  poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004r. Nr 102,  poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,    poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111.


metryczka


Wytworzył: Burmistrz G. i M. Lubraniec mgr inż. Krzysztof Wrzesiński (1 grudnia 2008)
Opublikował: Wojciech Przybysz (27 stycznia 2009, 23:55:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1087