2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

ZARZĄDZENIE Nr 70/2008

Burmistrza  Gminy  i Miasta  Lubraniec z dnia 1 grudnia 2008 r. zmieniające zarządzenie Nr 16/2008 z dnia 13 marca 2008 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Konkursu na opracowanie znaku graficznego Logo 500 – lecia Miasta Lubrańca i Powołania Komisji Konkursowej.
 
Na podstawie art. 30 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. [1] ) oraz art. 112 i 116 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. [2] )
 
Burmistrz Gminy i Miasta
zarządza , co następuje :
 
§  1
 
W Regulaminie Konkursu na opracowanie logo 500 – lecia Miasta Lubraniec  stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 16/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec pkt VII ppkt 1 o treści „ Planowana data ogłoszenia wyników konkursu – do 31 lipca 2008 r. ” otrzymuje brzmienie „ Planowana data ogłoszenia wyników konkursu – do 15 grudnia 2008 r  ” .             
  
§  2
 
Wykonanie zarządzenia powierza się  inspektorowi ds. Promocji i sportu.
 
§  3
 
Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem  podjęcia.
 
       BURMISTRZ
       Gminy i Miasta
mgr inż. Krzysztof Wrzesiński
 
 
___________________________________
[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,  poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008r. Nr. 180, poz. 1111.

[2] Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058.


metryczka


Wytworzył: Burmistrz G. i M. Lubraniec mgr inż. Krzysztof Wrzesiński (1 grudnia 2008)
Opublikował: Wojciech Przybysz (27 stycznia 2009, 23:58:50)

Ostatnia zmiana: Wojciech Przybysz (28 stycznia 2009, 00:36:54)
Zmieniono: formatowanie tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1204