Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu położonych w miejscowości Zgłowiączka gm. Lubraniec oznaczonych numerami 30/13, 30/24 o łącznej powierzchni 466 m2

Burmistrz Lubrańca
O G Ł A S Z A
 1. Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu położonych w miejscowości Zgłowiączka gm. Lubraniec obręb ewidencyjny Milżynek oznaczonych numerami 30/13, 30/24 o łącznej powierzchni 466 m2
 2. Dla w/w działki urządzona jest księga wieczysta nr WL1W/00002773/8
 3. W/w działka w studium uwarunkowań planistycznych przeznaczona jest pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
 4. Przetarg odbędzie się dnia 10 września 2014 roku (środa) o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Lubrańcu przy ul. Brzeskiej 49.
 5. Cena wywoławcza wynosi 7.100,00 zł.(słownie: siedem tysięcy sto zł.)
 6.  Do ceny uzyskanej w wyniku przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
 7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 710,00 zł. (słownie: siedemset dziesięć zł.), które należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego do dnia 05 września 2014r. do godz. 13.00 lub dokonanie wpłaty na rachunek bankowy BS Lubraniec nr 95955900040000304320000004 w terminie do 05 września 2014 r. (decyduje data wpływu środków na rachunek Gminy Lubraniec).
 8. Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i zawarcia umowy notarialnej ponosi wygrywający przetarg - nabywca
 9. W przypadku wygrania przetargu, a nie zawarcia aktu notarialnego zgodnie z regulaminem przetargu wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Lubraniec.
 10. Organizator przetargu może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o jego odwołaniu do publicznej wiadomości.
 11. Szczegółowe warunki przetargu określone zostały w Regulaminie przetargu, z którym zapoznać się można w Urzędzie Miejskim pok. nr 9.

Rozstrzygnięcie postępowania:

Burmistrz Lubrańca zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku (Dz. U. 2014 r., poz. 1490)podaje do publicznej wiadomości informacje o wyniku nieograniczonego publicznego przetargu ustnego ogłoszonego na dzień 10 września 2014 roku. Przetarg dotyczył sprzedaży działek gruntu położonych w miejscowości Zgłowiączka obręb Milżynek oznaczonych numerami 30/13 i 30/24 o łącznej powierzchni 466 m2  dla których urządzona jest księga wieczysta nr WL1W/00002773/8.

Ww. przetarg nie doszedł do skutku z uwagi na brak wpłaty wadium w terminie określonym w regulaminie.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca - mgr inż. Krzysztof Wrzesiński (5 sierpnia 2014)
Opublikował: Wojciech Przybysz (5 sierpnia 2014, 13:04:41)

Ostatnia zmiana: Wojciech Przybysz (2 lutego 2015, 11:24:06)
Zmieniono: publikacja rozstrzygnięcia postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1506