„Budowa i eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej na powierzchni do 2,0 ha wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie ewidencyjnym Kolonia Piaski na działce ewid. nr 52/4 gmina Lubraniec

 Burmistrza Lubrańca
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 75 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), zawiadamia o wszczęciu w dniu 01 czerwca 2021 r. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na
„Budowa i eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej na powierzchni do 2,0 ha wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie ewidencyjnym Kolonia Piaski na działce ewid. nr 52/4 gmina Lubraniec obszar wiejski, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie”.
obwieszczenie (433kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca (2 czerwca 2021)
Opublikował: Danuta Gołębiowska (2 czerwca 2021, 10:06:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 179