RG.6220.7.2022.DG Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art.49 ustawy z dnia 14czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 -zwanej dalej k.p.a.) i art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. 2021 r. poz. 247-zwanej dalej ustawą ooś.

Burmistrz Lubrańca zawiadamia
o wszczęciu postępowania administracyjnego 

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.
“Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW i powierzchni zabudowy do 6 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 67/1, 83/1 I 86/1 obręb Bodzanowo, gmina Lubraniec.”

zawiadomienie (427kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca (25 kwietnia 2022)
Opublikował: Danuta Gołębiowska (25 kwietnia 2022, 09:27:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 29