Postanowienie RG.6220.11.2013.DG z

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 roku Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Burmistrz Lubrańca podaje do publicznej wiadomości informację o wydanym postanowieniu RG.6220.11.2013.DG z dnia 14 sierpnia 2013 roku w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na " Budowie na działkach 23/3; 23/5; 21/1; 23/4 w obrębie miejscowości Krowice , gmina Lubraniec jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 4,5MW, o maksymalnej wysokości do 190 m n.p.t. wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przyłączem energetycznym i telekomunikacyjnym."


postanowienie Burmistrza Lubrańca (2653kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca - mgr inż. Krzysztof Wrzesiński (14 sierpnia 2013)
Opublikował: Danuta Gołębiowska (18 września 2013, 14:06:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1121